Leveringsvoorwaarden

FIBI-buffer B.V. gevestigd te Sisalbaan 5a, 2352AZ LEIDERDORP  alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘FIBI-buffer’, heeft de navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden vastgesteld:

Artikel 1 Definities

 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met FIBI-BUFFER een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie FIBI-BUFFER een aanbieding doet, en behalve deze, diens gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n);
 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen FIBI-BUFFER en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door FIBI-BUFFER verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van  FIBI-BUFFER en haar Wederpartij ter zake.
 2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoop, commissie-, consignatie-, raam- en aanverwante overeenkomsten.
 3. Wederpartij staat FIBI-BUFFER toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van FIBI-BUFFER. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op FIBI-BUFFER rustende verplichtingen en rechtshandelingen.
 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden binden  FIBI-BUFFER enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen FIBI-BUFFER en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 5. Indien en voor zover Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Verkoopvoorwaarden van FIBI-BUFFER, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien FIBI-BUFFER deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven geldig.    

Artikel 3 Aanbod en prijzen

 1. Alle door FIBI-BUFFER gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van FIBI-BUFFER zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.
 2. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Ieder door FIBI-BUFFER gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.
 4. FIBI-BUFFER behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. FIBI-BUFFER is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (Wederpartij) wordt aanvaard, heeft FIBI-BUFFER het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van FIBI-BUFFER. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdracht bon.
 3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdracht bon.

Artikel 5 Annuleren Overeenkomst

 1. Annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door FIBI-BUFFER aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 2. Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het overeengekomen tijdstip van levering, is de Wederpartij naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs. Vindt annulering plaats later dan 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering, dan is de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. In geval van annulering is de Wederpartij, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die FIBI-BUFFER uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan FIBI-BUFFER te vergoeden.

Artikel 6 Levering

 1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
 3. De door FIBI-BUFFER geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.
 4. Levering vindt plaats af fabriek, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de zaken voor de Wederpartij beschikbaar staan.
 5. Indien partijen zijn overeengekomen dat FIBI-BUFFER de door haar te leveren zaken ten behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
 6. FIBI-BUFFER is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen.
 7. Indien de Wederpartij aan FIBI-BUFFER nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van FIBI-BUFFER door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is FIBI-BUFFER gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 Aanvaarding en reclame

 1. Wederpartij dient direct na levering door FIBI-BUFFER van de overeengekomen zaken deze zaken te keuren en te controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn van de chauffeur. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten:
  1. of de juiste zaken zijn geleverd;
  1. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
  1. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.
 2. Indien levering van de zaken geschiedt af magazijn, dan dient de Wederpartij de geleverde zaken in de verkoopruimte van FIBI-BUFFER te controleren.
 3. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van dit artikel onder sub c, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering – daarvan schriftelijk aan FIBI-BUFFER te worden gemeld. Indien FIBI-BUFFER niet terstond na levering van de zaken een klacht ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.
 4. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering schriftelijk te worden gemeld aan FIBI-BUFFER, opdat FIBI-BUFFER in staat wordt gesteld ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Wederpartij dient FIBI-BUFFER in staat te stellen de klacht van de Wederpartij op juistheid te controleren. Indien FIBI-BUFFER niet binnen acht uur na levering een schriftelijke klacht van de Wederpartij heeft ontvangen, geldt dan dat de tekortkoming en/of het gebrek ten tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat deze tekortkoming en/of dit gebrek na levering is ontstaan.
 5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door FIBI-BUFFER geleverde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij nooit en te nimmer aan FIBI-BUFFER tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
 6. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Betalingen

 1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Verrekening door de Wederpartij van de door FIBI-BUFFER gefactureerde bedragen met een door haar (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij FIBI-BUFFER de schuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud schriftelijk heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van FIBI-BUFFER zoals het recht op vergoeding van de alle kosten en wettelijke rente.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij – zonder voorafgaande ingebrekestelling –  over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan FIBI-BUFFER de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien de Wederpartij ook nadat zij door FIBI-BUFFER in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan FIBI-BUFFER te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Door FIBI-BUFFER geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van FIBI-BUFFER op de Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Wederpartij is slechts bevoegd tot doorverkopen van door FIBI-BUFFER geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zie lid 1 van dit artikel,  indien doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij.
 3. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij FIBI-BUFFER gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is FIBI-BUFFER gerechtigd door haar geleverde zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens FIBI-BUFFER.
 4. Indien derden enig recht op de door FIBI-BUFFER onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij FIBI-BUFFER hiervan per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 5. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die FIBI-BUFFER wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico

 1. Indien Wederpartij door FIBI-BUFFER geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan FIBI-BUFFER (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is Wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
 2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan FIBI-BUFFER (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door FIBI-BUFFER geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop FIBI-BUFFER de zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de eigendom van deze zaken.
 3. Indien FIBI-BUFFER als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door FIBI-BUFFER geleden schade.
 4. Wederpartij zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft welke in eigendom aan FIBI-BUFFER toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door FIBI-BUFFER aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan FIBI-BUFFER. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Wederpartij dient FIBI-BUFFER een kopie van deze aangifte te verstrekken.
 5. Indien FIBI-BUFFER zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij FIBI-BUFFER voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke FIBI-BUFFER aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door FIBI-BUFFER aan de Wederpartij geleverde zaken.
 6. Indien de Wederpartij, dan wel een derde aan wie de Wederpartij de door FIBI-BUFFER geleverde zaken heeft doorgeleverd, een recall actie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan FIBI-BUFFER slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien i) vast komt te staan dat FIBI-BUFFER aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en ii) FIBI-BUFFER is geraadpleegd en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de Wederpartij zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.
 7. Indien FIBI-BUFFER aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van FIBI-BUFFER beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van FIBI-BUFFER wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt.

Artikel 11 Overmacht

 1. In geval van overmacht is FIBI-BUFFER gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering op schadevergoeding jegens FIBI-BUFFER aanhangig kan maken.
 2. Als overmacht aan de zijde van FIBI-BUFFER wordt – onder meer – aangemerkt:

– stakingen zijdens de werknemers van FIBI-BUFFER dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;

– ziekte van werknemers van FIBI-BUFFER dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;

– maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan FIBI-BUFFER is gebonden;

– niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;

– ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;

– (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van FIBI-BUFFER;

– diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;

– alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die FIBI-BUFFER beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van FIBI-BUFFER komen.

 • Indien FIBI-BUFFER bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Verzuim en ontbinding

 1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met FIBI-BUFFER gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is FIBI-BUFFER gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat FIBI-BUFFER tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de FIBI-BUFFER verder toekomende rechten.
 2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan FIBI-BUFFER verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die FIBI-BUFFER redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.
 3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij FIBI-BUFFER de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval FIBI-BUFFER zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de FIBI-BUFFER verder toekomende rechten.
 4. FIBI-BUFFER heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door FIBI-BUFFER gemaakte en nog te maken kosten aan FIBI-BUFFER vergoeden.
 5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van FIBI-BUFFER op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken.
 6. Wederpartij dient FIBI-BUFFER onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan FIBI-BUFFER toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
 7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct FIBI-BUFFER hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten.

Artikel 13 Emballage

 1. FIBI-BUFFER kan, in het kader van de levering van haar zaken, gebruik maken van emballage. Tot emballage worden – onder meer – gerekend pallets en kratten. Indien FIBI-BUFFER ter zake statiegeld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs (in geval zaken wordt gedaan in vreemde valuta geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van levering geldende koers). Voor het in ontvangst nemen van retour geleverde emballage zal eventueel een vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht conform de ter zake geldende regeling. Wederpartij zal op zijn verzoek in het bezit worden gesteld van deze regeling.
 2. De emballage die de Wederpartij wenst in te leveren dient schoon en fris te zijn.
 3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van FIBI-BUFFER dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport gereed staat.
 4. Niet door FIBI-BUFFER geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor zover FIBI-BUFFER de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de emballage in goede staat verkeert.

Artikel 14 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 1. FIBI-BUFFER behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door FIBI-BUFFER geleverde producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. Wederpartij vrijwaart FIBI-BUFFER voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door FIBI-BUFFER geleverde zaken, en die plaats vinden nadat FIBI-BUFFER de zaken aan Wederpartij heeft geleverd.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen FIBI-BUFFER en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 16 Geschillen

 1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar FIBI-BUFFER is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van FIBI-BUFFER om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.
 2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.